0

0

0

Όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος & προϋποθέσεις συναλλαγών

1. Εισαγωγή

Ακολουθώντας την ιστοσελίδα “www.casusgrill.com.gr” αποκτάτε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω Διαδικτύου (εφεξής καλούμενο χάριν συντομία και «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «E-Shop»), το οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «MoNaEco Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «MoNaEco», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Αυλώνος και Σιώκου, αρ. 107, Τ.Κ. 10443 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 802025944 της ΔΟΥ Α’ Αθηνών και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 168400001000, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@casusgrill.com.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Καταστήματος: 6972400737 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας και η «Εταιρεία»). 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών (εφεξής καλούμενοι χάριν συντομίας και «Όροι Χρήσης» ή «Όροι») εφαρμόζονται κατά την περιήγηση και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρείας και ιδίως κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω αυτού. 2. Γενικοί Όροι

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή εν γένει κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας και κατά περίπτωση «Επισκέπτης» ή «Χρήστης» ή «Πελάτης») τεκμαίρεται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους, οι οποίοι διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας (εφεξής χάριν συντομίας η «Σύμβαση») για την αγορά προϊόντων της εμπορίας μας (εφεξής χάριν συντομίας τα «Προϊόντα») από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Σε περίπτωση που ο εκάστοτε Επισκέπτης διαφωνεί με τους παρόντες Όρους, οφείλει με δική του ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους, οποτεδήποτε τυχόν κριθεί αναγκαίο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι Επισκέπτες φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη να ελέγχουν εάν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους, η δε χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μετά την ανωτέρω τροποποίηση λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των νέων Όρων, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και βρίσκονται σε ισχύ.

Οι Συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα και διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση κάθε είδους διαφορών που τυχόν θα ανακύψουν από τη Σύμβαση ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.3. Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται απέναντι στο Χρήστη, ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, στις οποίες ο Χρήστης έχει πρόσβαση μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ιδίως αναφορικά με την ταυτότητα της Εταιρείας, καθώς και αναφορικά με τα παρεχόμενα μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος Προϊόντα και εν γένει τις συναλλαγές. Η Εταιρία ωστόσο δεν ευθύνεται και συναφώς δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις δεδομένων αναφορικά με τα παρεχόμενα Προϊόντα και τις συναφείς συναλλαγές, που έγιναν εκ παραδρομής ή από ανθρώπινο λάθος ή λόγω μεσολάβησης γεγονότων ανωτέρας βίας, των τελευταίων ελεγχόμενων κατά την κοινή πείρα και δε μπορούσαν να προβλεφθούν εκ των προτέρων, δικαιούται δε να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε τυχόν αντιληφθεί την ύπαρξή τους. 

Στο ίδιο πλαίσιο, η Εταιρεία ενημερώνει τους Επισκέπτες, ότι τυχόν φωτογραφικό υλικό που αναρτάται πλησίον των Προϊόντων, ενδέχεται να εμφανίζει μικρές αποκλίσεις από το τελικό Προϊόν που θα παραδοθεί στον Πελάτη. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τις εν λόγω αποκλίσεις, καθώς οι τελευταίες δεν αναιρούν τη φύση και τις ιδιότητες των Προϊόντων, όπως αυτές περιγράφονται.4. Ζητήματα Ευθύνης – Μετάθεση Κινδύνου

Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον Πελάτη για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει κατά τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού, όπως ενδεικτικά από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ανά πάσα ώρα και στιγμή διαθεσιμότητα των Προϊόντων που προβάλλονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εντούτοις ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον Πελάτη.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ο Επισκέπτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τυχόν τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Παράλληλα, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Επισκέπτης κατά την περιήγησή του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή μεταφόρτωση (download) στοιχείων του περιεχομένου του, σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ.). Το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του. Η Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα και δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο  λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς ιστοτόπους, για τη διευκόλυνση των Επισκεπτών. Οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και συνεπώς η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Παράλληλα, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία των Χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο διαδικτυακό τόπο μέσω υπερσυνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών αυτών τόπων και των ιστοσελίδων όπου παραπέμπει ή συνδέεται κατά οποιονδήποτε τρόπο και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης αναφορικά με το περιεχόμενό τους.

Στις Συμβάσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία αποστέλλει τα Προϊόντα στον Πελάτη, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων μετατίθεται στον Πελάτη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη και πάντως διάφορο του συνεργαζόμενου με την Εταιρεία μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των Προϊόντων. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον Πελάτη με την παράδοση των Προϊόντων στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει λάβει εντολή από τον Πελάτη να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Εταιρεία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Πελάτη έναντι του μεταφορέα.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Επισκέπτη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Ο Επισκέπτης ρητά αποδέχεται, συμφωνεί και αναλαμβάνει να μεταχειρίζεται τις πληροφορίες και τα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.5. Πνευματικά Δικαιώματα και Άδεια Χρήσης

Το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις οικείες διατάξεις του εφαρμοστέου Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει νομίμως άδεια χρήσης για τις λειτουργικές της ανάγκες και ιδίως για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 

Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται ρητώς οιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας, με βάση το ανωτέρω περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η αναπαραγωγή, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με το εμπορικό σήμα ή τα Προϊόντα της Εταιρείας, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στους παρόντες Όρους και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των περιεχομένων του. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και στα στοιχεία της.6. Τρόποι Πληρωμής

α) Πληρωμή μέσω Πιστωτικής / Χρεωστικής / Προπληρωμένης Κάρτας / Viva Wallet

β) Κατάθεση – έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό με τα κάτωθι στοιχεία: 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK - Aριθμός λογαριασμού: 0026.0209.50.0201897956

IBAN: GR4202602090000500201897956

γ) PayPal

7. Τιμοκατάλογος & Πολιτική Παραδόσεων

7.1. Σε συνεργασία με την εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEX»:

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΧΡΕΩΣΗ

(€ έως / τμχ)

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

(Εργάσιμες Ημέρες)

Ελλάδα Εντός Πόλης (Αθήνα)

2,00 €

1 – 2

Ελλάδα Χερσαίοι Προορισμοί

2,80 €

1 – 3

Ελλάδα Νησιωτικοί Προορισμοί

3,00 €

3 – 4

Ελλάδα Δυσπρόσιτες Περιοχές

3,00 €

έως 5

* Η υπηρεσία αντικαταβολής έχει επιβάρυνση 2,50 € ανά αποστολή.


* Επιστροφές χρεώνονται με 1,50 €.


* Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες 3 τεμαχίων και άνω.              

7.2. Σε συνεργασία με την εταιρεία ταχυμεταφορών «BOX NOW»:

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΧΡΕΩΣΗ

(€ έως / τμχ)

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

(Εργάσιμες Ημέρες)

Πανελλαδικά

1,50 € / 1 μονή συσκευασία

1 – 3

Πανελλαδικά

2,30 € / 2 μονές συσκευασίες

1 – 3

Πανελλαδικά

Δωρεάν € / 3 και άνω

1 – 3

Κύπρος

6,00 € / 1 μονή συσκευασία

1 – 3

Κύπρος

10,00 € / 2 - 4 μονές συσκευασίες

1 – 3

* Επιστροφές για Ελλάδα χρεώνονται με 1,50€.


* Επιστροφές για Κύπρο χρεώνονται με 7,50 € για παραγγελίες 1 τεμαχίου & 15 € για παραγγελίες 2 ως 4 τεμαχίων


* Μέγιστη δυνατή ποσότητα παραγγελίας για Κύπρο: 4 τεμάχια.

8. Πολιτική Επιστροφών και Υπαναχώρηση

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται Προϊόντα διαφορετικά από τα παραγγελθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή ελλείπει συνομολογημένη ιδιότητα, ο Πελάτης επιστρέφει τα Προϊόντα στην Εταιρεία για τη διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον Πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα ή εμφανίζει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η Εταιρεία παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας (εφεξής χάριν συντομίας και η «Εγγύηση») ισχύουν όσα ακολουθούν:

Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του Προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των Προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον Πελάτη.

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση Προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα νόμιμα εκδοθέντα παραστατικά, τα οποία συνόδευαν το Προϊόν και την πλήρη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε μετά την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει δεν απαιτείται η συσκευασία του Προϊόντος.

Η επιστροφή των Προϊόντων θα πραγματοποιείται με τις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία εταιρείες ταχυμεταφορών.

Μετά την επιστροφή των Προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον Πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Εφόσον πράγματι διαπιστωθεί η ύπαρξη του ελαττώματος, πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του Προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την Εταιρεία άλλο Προϊόν αντίστοιχων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του Πελάτη προς την Εταιρεία.

Σε περίπτωση που τα Προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των Προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του Πελάτη.

Σε περίπτωση βλάβης/φθοράς κάποιου παρελκόμενου/αξεσουάρ/αναλώσιμου γίνεται αντικατάσταση του ελαττωματικού τμήματος και όχι ολόκληρου του βασικού Προϊόντος. Τα παρελκόμενα / αξεσουάρ του κάθε Προϊόντος, έχουν περιορισμένη εγγύησή, που μπορεί να είναι ίση με την διάρκεια του βασικού προϊόντος ή και λιγότερη.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των Προϊόντων στην Εταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση στον Πελάτη του αντικατεστημένου Προϊόντος βαρύνουν την Εταιρεία.

Ο Πελάτης διατηρεί επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων και πρόκειται για περισσότερα Προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης Προϊόντων σε τακτά διαστήματα, από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το Προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του Προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

Ο Πελάτης οφείλει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που κοινοποίησε στην εταιρεία το αίτημά του για υπαναχώρηση, να επιστρέψει το/τα Προϊόν/τα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους παρόντες Όρους.

Κατόπιν παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης του Πελάτη, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων.

Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης, αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. 

Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των Προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των Προϊόντων, θα πρέπει να γίνεται με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε Προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η Εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των Προϊόντων και να τεθούν σε λειτουργία. Η Εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον Πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των Προϊόντων, παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των Προϊόντων, η αξία τους αυτομάτως μειώνεται, καθώς το Προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του Προϊόντος.

Σε περίπτωση που τα Προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των Προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του Πελάτη.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά με απλή επιστολή στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του νόμιμου εκδοθέντος παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), η περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος.

Υπενθυμίζεται ότι, δυνάμει των οικείων διατάξεων της νομοθεσίας, δεν χωρεί υπαναχώρηση σε:

α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή,

β) προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.

γ) συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά,

ε) πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση,

δ) προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων.CasusGrill. Το μυστικό του ΒΒQ

Η 1η οικολογική ψησταριά ΒΒQ μιας χρήσης, χωρίς φλόγα.

Η CasusGrill είναι μέλος του παγκόσμιου οργανισμού Amfori, για το ανοιχτό, βιώσιμο εμπόριο και την προστασία των εργαζομένων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.amfori.org

CasusGrill. Το μυστικό του ΒΒQ

Η 1η οικολογική ψησταριά ΒΒQ μιας χρήσης, χωρίς φλόγα.

Η CasusGrill είναι μέλος του παγκόσμιου οργανισμού Amfori, για το ανοιχτό, βιώσιμο εμπόριο και την προστασία των εργαζομένων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.amfori.org

CasusGrill. Το μυστικό του ΒΒQ

Η 1η οικολογική ψησταριά ΒΒQ μιας χρήσης, χωρίς φλόγα.

Η CasusGrill είναι μέλος του παγκόσμιου οργανισμού Amfori, για το ανοιχτό, βιώσιμο εμπόριο και την προστασία των εργαζομένων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.amfori.org